حال سوال این است که در شرایطی که بانک ها ناترازی دارند آیا این سیاست های حمایتی اثر معکوس ندارد؟

فرهاد خان میرزایی، کارشناس اقتصادی تاکید دارد سیاست های حمایتی در شرایطی که نظارتی وجود ندارد، اثربخشی پائینی دارد و نمی تواند وضعیت بازار مسکن را بهبود دهد.

او شکل صحیح برخورد با بازار مسکن را توضیح می دهد.