کنایه ربیعی به خاندان پهلوی؛ می‌خواهید خود را دلسوز و دمکرات مآب نشان دهید؟