تفاهم نامه همکاری وزارت دفاع و شهرداری تهران امضا شد