شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#صنایع غذایی

مقررات زدایی در فرآیند تولید صنایع غذایی

حذف الزام تولیدکنندگان صنایع غذایی به دریافت پروانه ساخت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به تصویب رسیده و در حال حاضر منتظر تصمیم نهایی این نهاد است.

این در حالی است که صدور پروانه ساخت برای هر محصول باعث اتلاف وقت و انتظار چندین ماهه واحدهای تولیدی صنایع غذایی بوده است و یکی از بزرگترین موانع تولید به شمار می‌رود. اما سوال اینجاست با حذف این الزام چه تغییری در انتظار صنایع غذایی خواهد بود؟