انتقال خودروهای رها شده شهر مهران به پارکینگ انتظام