بازدید از عمارت باغ فتح آباد کرمان را از دست ندهید