خبر خوب پیوس به هواداران درباره مهاجم اسبق پرسپولیس