ستاره پرسپولیس بمب روحیه در تیم ملی با یک جمله زیبا/ اشتباهات بچگانه باعث شکست و حذف ایران شد