وزیر خارجه ترکیه: ادامه مذاکرات برجام برای ما مهم است