نارضایتی کامل هواداران استقلال /عمرو وردة هنوز درگیر برخی مشکلات در قبرس است