توقیف شناور حامل سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه