روایت رئیسی از درخواست کشورها برای گسترش روابط دیپلماتیک‌ با ایران