روحانی یا رئیسی کدام یک خروجی بهتری داشته‌اند؟

آیا متوسط رشد اقتصادی دهه نود زیر یک درصد بوده است؟

آیا عملکرد دهه ۹۰ فقط متعلق به دولت حسن روحانی است؟

آیا دولت فعلی دو سال رشد مثبت ۴.۸٪+ درصد داشته است؟

آیا زمان مقایسه رشد اقتصادی دولت‌ها فرا رسیده؟

آیا مقایسه پایان دولت روحانی با یکسال دولت رییسی منصفانه است؟