زاهدی: هواداران را درک می‌کنم ولی من بخشی از تیم پرسپولیس هستم