لوکاکو: تحت‌تأثیر نحوه استقبال هواداران رُم قرار گرفتم