تصاویر لحظه شوخی رئیسی با عکاسان ؛ این صحنه را عکس گرفتید؟!