سیگنال خاص سخنان اخیر دبیرکل جبهه پایداری؛ عبور از رئیسی کلید خورد؟