تذکر آیت الله هاشمی به مونا دختر فائزه /خاطرات عفت را خواندم، خوب است /فاطی از لندن برگشته و محسن محصول پسته باغ البرز را آورده بود