توضیحات رییس دفتر عارف درباره اخراج دکتر شریفی‌زارچی از دانشگاه/ «برخی رسانه‌ها نیت خوانی ناصواب کردند»