تاکید مشاور عالی رهبری بر حضور پرقدرت نیروی دریایی در قطب جنوب /روسیه، چین و ایران قدرت زمینی هستند