خروج 700 هزار زائر اربعین از 6 پایانه مرزی/ ترافیک سنگین در ورودی شهر مهران