ابلاغ آیین‌نامه بورس تحصیلی به دانشجویان غیرایرانی