بنزهای نجومی بازار ایران / بنز ۲۰۰۶ دست دوم ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان!