عکس تاریخی و شاهکار ابراهیم گلستان از دادگاه دکتر مصدق که جهانی شد