حرکت قابل تحسین رانندگان با دیدن غازهای در حال عبور از جاده که مورد توجه فضای مجازی قرار گرفته است