محل مبادله زندانیان ایران و آمریکا مشخص شد؟ | قطر: تفاهم نامه تهران و واشنگتن با وساطت دوحه وارد مرحله اجرایی شد