انفجار مهمات عمل نشده در اردوگاه آموزشی/ یک تکاور نیروی دریایی ارتش به شهادت رسید