استقرار میز "صدور و تمدید گذرنامه ویژه اربعین" در جنوب تهران