تقسیم ثروت‌ نباید بر اساس‌ نزدیکی و دوری به مراکز قدرت‌ باشد؛ مردم‌ ما هم آگاه هستند و خوب تشخیص می‌دهند