طالبان روند دریافت گذرنامه برای اتباع افغان در ایران را کلید زد