آیین نامه واردات انواع کامیون و اتوبوس کارکرده ابلاغ شد | سن این خودروها چند سال است؟