نحوه خروج وسائط نقلیه زائران اربعین ابلاغ شد | ضوابط جابجایی خودرو، دارو و کالای همراه زوار