سه عامل کلان اقتصادی، ویژگی‌های بانکی که حساب مشتری نزد آن افتتاح شده و ویژگی خود حساب بانکی، عواملی تاثیرگذاری در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی در بسیاری از کشورهای دنیا هستند اما این عوامل نقش کمرنگی در ایران بازی می‌کنند و حتی می‌توان گفت اصلا نقشی در تعیین نرخ سود بانکی ندارند. 

طبق گزارش این پژوهشکده در ایران تسهیلات تکلیفی بیشترین اثر را در تعیین نرخ بهره بانکی ایفا می‌کند.