گسترش روابط با عربستان در خنثی کردن تحریم‌ها تاثیرگذار است