شایعه‌ای از پرسپولیس، که حقیقت داشت/ استاد و شاگرد چشمِ دیدن یکدیگر را ندارند!