«مرصع» سراغ یک تجربه کمتر شنیده شده رفت/ از هنر آزادگان چه می‌دانید؟