شهرخبر

خبر مهم آموزش و پرورش برای معلمان | بخشنامه جدید درباره رتبه‌بندی معلمان

براساس این بخشنامه اعلام شده است که مطابق مواد ۳و ۴ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان و مفاد آئین نامه اجرائی آن و مصوبه هیأت مرکزی باید رتبه آموزشیار معلم فاقد مدارک در سامانه حذف شود.
خبر مهم آموزش و پرورش برای معلمان | بخشنامه جدید درباره رتبه‌بندی معلمان

براساس این بخشنامه اعلام شده است که مطابق مواد ۳ و ۴ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان و مفاد آئین نامه اجرائی آن و مصوبه هیأت مرکزی باید رتبه آموزشیار معلم فاقد مدارک در سامانه حذف شود.

 

این در حالیست که مطابق قانون رتبه بندی همه معلمان باید مشمول رتبه شوند.