شهرخبر

محکومیت جدید برای ۴ باشگاه فوتبال ایران

محکومیت جدید برای 4 باشگاه فوتبال ایران

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال ۴ باشگاه را محکوم کرد.

به گزارش مشرق، کمیته وضعیت آرای خود را در پرونده‌های مختلف به شرح زیر صادر کرد:

* با توجه به شکایت بهروز افشار از خوشه طلایی ثناء، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت مهدی حنفی از باشگاه صنعت نفت آبادان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۷ میلیارد ریال قرار ابطال دادخواست را صادر کرد.

*در پرونده شکایت حبیب شاکری از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶ میلیون و ۸۹۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۸۷۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت رضا خورسندی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت میرهادی میرجوان از باشگاه صنعت نفت آبادان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال قرار ابطال دادخواست را صادر کرد.

*با توجه به شکایت محمدعلی عشقی از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۸۷۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.