آیا دکتر روحانی منتقدانش را بی‌شناسنامه خوانده بود؟