صدمه دیدن خودرو پارک شده در خیابان با حمله چند سگ + فیلم