در گزارش این هفته بازار خودرو به دلایل این موضوع می‌پردازیم و بازگشت فروش اقساطی در بازار خودرو را ریشه یابی می‌کنیم.