برخی از خانواده‌ها هم این روزها از تمایلشان برای مهاجرت فرزندانشان خبر می‌دهند. آنها می‌گویند رضایت دارند که ابتدا فرزندانشان مهاجرت کنند و سپس خودشان به آنها ملحق شوند.

بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت از افزایش مهاجرت‌های خانوادگی در آینده خبر می‌دهد و از تغییر شکل مهاجرت می‌گوید.