امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان ورزش و فدراسیون ناشنوایان