از بین رفتن ۲۰ درصد ذخایر موادغذایی ترکیه در انفجار بندر درینجه