در بیانیه جبهه پایداری از 4 محور مشارکت، امنیت، سلامت، رقابت رهبری، فقط بر مشارکت تاکید شده