شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#شیراز#امام حسن#جمعه#امام جمعه

قاعده طلایی امام حسن (ع) و سخنان امام جمعه شیراز

فروزان آصف نخعی*
قاعده طلایی امام حسن (ع) و سخنان امام جمعه شیراز

اعلام نظر در باره یکی و سکوت در باره دیگری، مخالف این سخن امام حسن (ع) است. و این موضوع می تواند سخن امام جمعه را نزد افکار عمومی دچار فیلترهای مختلف ناشی از سوال های حل نشده و سوء تفاهم انباشته کند. از جمله این که مگر ائمه معصوم نفرموده اند «با مردم به گونه ای رفتار کن که دوست داری با تو آن گونه رفتار کنند» پس چرا امام جمعه یکی را به خوبی می بیند و دیگری را وا می گذارد؟

*روزنامه نگار

۲۱۶۲۱۶