باهنر: افراد دارای صلاحیت ثبت نام کنند/ مجلس جایی برای آزمون و خطا نیست