فروش کالاهای قاچاق در حراج / ورود کارکنان دولت به حراج مجاز است