داستان خواندنی مرسدس بنز ؛ این ماشین نخستین خودروی بنزین سوز تاریخ است