فدرر: خوشحالم که مردم هنوز از دیدن من خوشحال می‌شوند